Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu jest uproszczonym sposobem prowadzenia księgowości i rozliczania podatków, jednak możliwość jej prowadzenia jest zarezerwowana tylko dla niektórych grup przedsiębiorców. Sprawdź, czy do nich należysz. 

 

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodu są objęci wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczanie podatków w tej formie jest dozwolone tylko dla osób fizycznych, które prowadzą swój biznes w formie jednoosobowej działalności lub spółki osobowej i których przychód w roku podatkowym nie przekracza ustalonego limitu. Jest on określany Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W 2021 roku limit ten wynosił 2 mln euro. 

Z możliwości rozliczenia podatków w formie ryczałtu nie mogą korzystać przedsiębiorcy, których działalność polega na: 

  • prowadzeniu aptek;
  • wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z OZE); 
  • handlu wartościami dewizowymi; 
  • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Na czym polega prowadzenie ewidencji przychodów?

ewidencja

Ewidencję przychodów może prowadzić przedsiębiorca samodzielnie lub poprzez firmę zewnętrzną świadczącą usługi księgowe. W praktyce większość osób zleca to zadanie specjalistycznym firmom, które są na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie podatkowym. W razie rozpoczęcia współpracy z taką firmą przedsiębiorcą ma jedynie obowiązek poinformować US o miejscu przechowywania ewidencji. 

Ewidencja przychodów powinna składać się z ponumerowanych pozycji zawierających wszystkie wystawione faktury, rachunki, korekty. Musi być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej według wzoru z załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.