Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe dotyczą transakcji zawieranych przez tzw. podmioty powiązane, czyli wywierające określony wpływ na podmioty krajowe lub zagraniczne. Kim dokładnie są podmioty powiązane? Czemu służy stosowanie cen transferowych? Czytaj poniżej.

 

Podmioty powiązane według ustawy o PIT i ustawy o CIT to osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej przez zagraniczne zakłady, które biorą udział w zarządzaniu innym przedsiębiorstwem lub w jego kontroli albo posiadają udział w kapitale czy też zysku tego przedsiębiorstwa. W przypadku powiązań kapitałowych powiązanie pojawia się, gdy jeden podmiot posiada w drugim przynajmniej 25% kapitału – pośrednio lub bezpośrednio.

Definicja cen transferowych

znak zapytania

Ceny transferowe według przepisów, a dokładniej art. 23m ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, to „rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy”. Ceny transferowe obejmują więc wszystkie kategorie sprzedawanych towarów, usług oraz praw. Są one ustalane przez podmioty powiązane, w sposób wywierający wpływ na ich wyniki i wskaźniki finansowe (przy czym chodzi tu także o podmioty z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajów podatkowych, niezależnie od tego, czy są to podmioty powiązane kapitałowo lub w inny sposób.). Podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Przedsiębiorcy dokonujący znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi, mają obowiązek przygotowywania osobnej dokumentacji oraz raportowania informacji o cenach transferowych do organów podatkowych (formularze: TPR-P, TPR-C).

Jakie funkcje pełni dokumentacja dotycząca cen transferowych?

Dokumentacja dotycząca cen transferowych, zawiera m.in. opis aktywów, funkcji oraz ryzyk wiążących się z daną transakcją. Dokumentacja taka powinna też określać, w jaki sposób strony ustalają wynagrodzenie, w oparciu o metody wyceny: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, „koszt plus”, marży transakcyjnej netto, względnie podziału zysku. Istotą dokumentacji jest to, aby na jej podstawie móc wykazać, że strony powiązane ustaliły ceny tak, jakby uczyniły to strony ze sobą niepowiązane.