Nowe regulacje o tzw. cienkiej kapitalizacji (1.1.2015)

Mająca obowiązywać od 1.1.2015 nowelizacja Ustawy PDOP przewiduje istotne zmiany odnoszące się do tzw. cienkiej kapitalizacji.

Zmiany te wpłyną na limit odsetek, stanowiących koszt uzyskania przychodów:
– Przy kalkulacji będą brane pod uwagę pożyczki zarówno od podmiotów powiązanych bezpośrednio, jak i pośrednio, z pożyczkobiorcą;
– Punktem odniesienia ma być wysokość kapitału własnego (bez uwzględnienia, m.in., kapitału z aktualizacji wyceny), a nie kapitału zakładowego.
– Proporcją graniczną będzie „1:1” (do tej pory było to „1:3”);
– Ww. współczynnik będzie obliczany nie na dzień spłaty odsetek (jak do tej pory), a na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek.

W miejsce metody ogólnej będzie można stosować metodę alternatywną. W jej przypadku limit będzie odnosić się do wszystkich otrzymanych pożyczek, kredytów itp., nie tylko tych pochodzących od podmiotów powiązanych. W rezultacie, rosnące zobowiązania – niezależnie od ich źródła – ograniczą możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zapłacone odsetki.

Ww. limit będzie obliczany według wzoru:
(R + 1,25 p.p.) x A,

gdzie
R – Stopa referencyjna NBP na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego
A – Wartość podatkowa aktywów – bez wartości niematerialnych i prawnych – na ostatni dzień roku podatkowego (zazwyczaj wartością podatkową składnika aktywów, w tym należności, będzie jego wartość księgowa).

Odsetki do odliczenia jako koszty uzyskania przychodu nie będą mogły przekroczyć limitu, ustalonego jako 50% zysku z działalności operacyjnej (wyjątek ma dotyczyć większość instytucji finansowych).

Co do zasady, o wyborze metody alternatywnej należy zawiadomić urząd do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, przy czym minimalny okres jej stosowania będzie wynosić 3 lata.

Metoda alternatywna może okazać się korzystniejsza dla tych spółek, które finansowane są przez podmioty z tej samej grupy. Będzie przy tym faworyzować pożyczki udzielone w walutach obcych (o niższym oprocentowaniu niż dla tych udzielonych w złotych).