Impressum

Treść Twórcą przedstawionych na niniejszej stronie WWW treści jak również jej właścicielem oraz operatorem jest Jacek Pukaluk (Doradca Podatkowy). Zawartość niniejszej strony jest objęta ochroną dotyczącą praw autorskich. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie materiałów tu zawartych może stanowić naruszenie przepisów w zakresie praw autorskich lub innych właściwych regulacji. Informacje zawarte na niniejszej stronie WWW mają ogólny charakter i nie stanowią doradztwa księgowego, podatkowego, prawnego, ani również żadnego innego doradztwa. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej prosimy o kontakt z właściwym doradcą. Jacek Pukaluk nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wiążącej się z wykorzystanie informacji obecnych na niniejszej stronie, jak również w żaden sposób nie komentuje treści stron dostępnych poprzez opublikowane tu linki. Również w przypadku tych treści nie akceptuje się żadnej odpowiedzialności. Przekazane dane nie będą udostępniane ani również wykorzystywane w celach nie związanych z przyczyną, dla której zostały one wysłane poprzez niniejszą stronę WWW. Treści zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

The contents published on this WWW site has been provided by Jacek Pukaluk (tax advisor). He is also its owner and operator. The contents of this WWW site are subject to copyright. Any unlawful use of the materials incorporated herein may constitute an infringement of the copyright law or other respective regulations. The information contained in this site is presented only for general guidance. Its display on this site does not imply that any kind of tax advisory, bookkeeping advisory, legal services or similar services are rendered. Before any action is taken based on the information contained herein the assistance of the tax advisor or other relevant specialist should be sought. There is no responsibility assumed for any actions pursuant to the information and comments published on this site. Jacek Pukaluk has no intention to make any comments nor remarks, concerning any contents of other sites if entering them is possible via links published on this site. All the more, no responsibility may be claimed in relation with such contents. The data submitted via this WWW site will not be distributed nor used for the purposes unrelated with the purpose, for which these have been submitted. The contents of this site include no offer in the meaning of the Polish Civil Code (or similar regulations).

Jacek Pukaluk, Doradca Podatkowy / Tax Advisor