Nowe regulacje o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych (1.1.2015)

Uchwalona w lecie 2014 r., a mająca obowiązywać od 1.1.2015, nowelizacja Ustaw PDOP oraz PDOF przewiduje opodatkowanie dochodów osiąganych przez tzw. zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC).

Do ww. kategorii mają należeć dwa rodzaje podmiotów:

1) Mające siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub z którymi Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ani podobnej)

2) Spełniające łącznie trzy warunki, dotyczące:

i) poziomu kontroli sprawowanego przez polskiego rezydenta podatkowego (25% praw głosu, udziału w kapitale własnym lub w zysku),

ii) źródeł dochodów (50% przychodów z tzw. dochodów pasywnych, np. dywidend, odsetek, jak również dochodów ze sprzedaży akcji i udziałów),

iii) miejsca siedziby lub zarządu (w kraju o poziomie opodatkowania niższym o 25% niż w Polsce – graniczną stawką stanie się więc 14,25%).

Polscy podatnicy będą mieć obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych i ewidencjonowania zdarzeń z nią związanych.

Dochód osiągnięty przez zagraniczną spółkę kontrolowaną będzie zwiększać podstawę opodatkowania PDOP krajowych podatników – niezależnie od tego, że będą to dwa osobne podmioty. Od podatku dochodowego, obliczonego według stawki 19%, podatnik będzie mieć prawo odliczyć (zagraniczny) podatek zagranicznej spółki kontrolowanej (proporcjonalnie do udziału podatnika w zysku tej spółki).

Ważnym wyjątkiem może okazać się ten dotyczący przychodów, nieprzekraczających w roku podatkowym 250 000 euro, jak również warunek odwołujący się do rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa, z którym łączy Polskę odpowiednia umowa międzynarodowa (w tym ostatnim przypadku – pod dodatkowymi warunkami). Jedną z oznak rzeczywistego prowadzenia działalności będzie posiadanie zasobów (np. lokalu, personelu), współmiernych do zakresu działalności.

Pojęcie zagranicznych spółek kontrolowanych nie obejmuje spółek osobowych, o ile są transparentne podatkowo.

Nowe regulacje odnosić się będą również do podatników prowadzących działalność za pośrednictwem zakładu położonego poza granicami Polski.