Archiwa autora: Jacek Pukaluk

Przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe (zmiany od 1.1.2015)

Od 1.1.2015 zmianie ulega sposób ujmowania tzw. zysku niepodzielonego przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową. Jeśli spółka przekształcana zadysponowała zyskiem w latach poprzednich, przeznaczając go na kapitał zapasowy, zysk ten zostanie uznany za zysk niepodzielony. Spowoduje to opodatkowanie według stawki 19%.

Nowe regulacje o tzw. cienkiej kapitalizacji (1.1.2015)

Mająca obowiązywać od 1.1.2015 nowelizacja Ustawy PDOP przewiduje istotne zmiany odnoszące się do tzw. cienkiej kapitalizacji.

Zmiany te wpłyną na limit odsetek, stanowiących koszt uzyskania przychodów:
- Przy kalkulacji będą brane pod uwagę pożyczki zarówno od podmiotów powiązanych bezpośrednio, jak i pośrednio, z pożyczkobiorcą;
- Punktem odniesienia ma być wysokość kapitału własnego (bez uwzględnienia, m.in., kapitału z aktualizacji wyceny), a nie kapitału zakładowego.
- Proporcją graniczną będzie „1:1” (do tej pory było to „1:3”);
- Ww. współczynnik będzie obliczany nie na dzień spłaty odsetek (jak do tej pory), a na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty odsetek.

W miejsce metody ogólnej będzie można stosować metodę alternatywną. W jej przypadku limit będzie odnosić się do wszystkich otrzymanych pożyczek, kredytów itp., nie tylko tych pochodzących od podmiotów powiązanych. W rezultacie, rosnące zobowiązania – niezależnie od ich źródła – ograniczą możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zapłacone odsetki.

Ww. limit będzie obliczany według wzoru:
(R + 1,25 p.p.) x A,

gdzie
R – Stopa referencyjna NBP na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego
A – Wartość podatkowa aktywów – bez wartości niematerialnych i prawnych – na ostatni dzień roku podatkowego (zazwyczaj wartością podatkową składnika aktywów, w tym należności, będzie jego wartość księgowa).

Odsetki do odliczenia jako koszty uzyskania przychodu nie będą mogły przekroczyć limitu, ustalonego jako 50% zysku z działalności operacyjnej (wyjątek ma dotyczyć większość instytucji finansowych).

Co do zasady, o wyborze metody alternatywnej należy zawiadomić urząd do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, przy czym minimalny okres jej stosowania będzie wynosić 3 lata.

Metoda alternatywna może okazać się korzystniejsza dla tych spółek, które finansowane są przez podmioty z tej samej grupy. Będzie przy tym faworyzować pożyczki udzielone w walutach obcych (o niższym oprocentowaniu niż dla tych udzielonych w złotych).

Nowe regulacje o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych (1.1.2015)

Uchwalona w lecie 2014 r., a mająca obowiązywać od 1.1.2015, nowelizacja Ustaw PDOP oraz PDOF przewiduje opodatkowanie dochodów osiąganych przez tzw. zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC).

Do ww. kategorii mają należeć dwa rodzaje podmiotów:

1) Mające siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub z którymi Polska nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ani podobnej)

2) Spełniające łącznie trzy warunki, dotyczące:

i) poziomu kontroli sprawowanego przez polskiego rezydenta podatkowego (25% praw głosu, udziału w kapitale własnym lub w zysku),

ii) źródeł dochodów (50% przychodów z tzw. dochodów pasywnych, np. dywidend, odsetek, jak również dochodów ze sprzedaży akcji i udziałów),

iii) miejsca siedziby lub zarządu (w kraju o poziomie opodatkowania niższym o 25% niż w Polsce – graniczną stawką stanie się więc 14,25%).

Polscy podatnicy będą mieć obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych i ewidencjonowania zdarzeń z nią związanych.

Dochód osiągnięty przez zagraniczną spółkę kontrolowaną będzie zwiększać podstawę opodatkowania PDOP krajowych podatników – niezależnie od tego, że będą to dwa osobne podmioty. Od podatku dochodowego, obliczonego według stawki 19%, podatnik będzie mieć prawo odliczyć (zagraniczny) podatek zagranicznej spółki kontrolowanej (proporcjonalnie do udziału podatnika w zysku tej spółki).

Ważnym wyjątkiem może okazać się ten dotyczący przychodów, nieprzekraczających w roku podatkowym 250 000 euro, jak również warunek odwołujący się do rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego państwa, z którym łączy Polskę odpowiednia umowa międzynarodowa (w tym ostatnim przypadku – pod dodatkowymi warunkami). Jedną z oznak rzeczywistego prowadzenia działalności będzie posiadanie zasobów (np. lokalu, personelu), współmiernych do zakresu działalności.

Pojęcie zagranicznych spółek kontrolowanych nie obejmuje spółek osobowych, o ile są transparentne podatkowo.

Nowe regulacje odnosić się będą również do podatników prowadzących działalność za pośrednictwem zakładu położonego poza granicami Polski.

Odliczenie VAT przy nabyciu samochodów (1.4.2014)

Od 1.4.2014 r. głównym kryterium, odnoszącym się od odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu, jest jego związek z działalnością gospodarczą podatnika. Można więc odliczać w całości VAT naliczony, także ten związany z samochodami osobowymi, o ile prowadzona jest ewidencja przebiegu, wykazująca, iż pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w związku z taką działalnością, nabycie (leasing etc.) zostało zaś we właściwym czasie zgłoszone do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie stosuje się ograniczenie odliczenia – do 50%.

Gminy jako podatnicy VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24.06.2013 r., I FPS 1/13, potwierdził, że jedynie gminy (a nie jej jednostki budżetowe) są podatnikami VAT. – Kryterium stanowi samodzielność tych jednostek.